Beslut att delegera ansvaret för Kvismare församlings arkiv till Kyrkoherde Gunlög Axelsson Ölund. c. Gallringsbeslut. Kyrkostyrelsen har beslutat om hur 

7961

Den är dessutom nämndens gallringsbeslut, dvs. reglerar vilka handlingar som ska bevaras Delegerade uppgifter från valnämnden. Valjurist. Ansvara för att 

1.9 Enskilda gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagt i någon informationshanteringsplan. 10 § ArkivL FC Kan vara aktuellt i samband med avställning av verksamhetssystem. I samråd med kommunarkivarie. 1.10 Underteckna avtal i länsövergripande lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för att Ë galln allmänna handlingar. För myndigheter i Göteborgs Stad är beslutanderätten genom arkivreglemente delegerad till Regionarkivet. Gallring innebär avsiktlig och planmässig ftirstörin g av allmänna handlingar eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut gallringsbeslut genom att uppdatera och fastställa dokumenthanteringsplanen. Styrelsen kan även delegera denna rätt till VD. Efter att arkivnämnden har kvalitetsgranskat arkivbeskrivningen ska styrelsen ta beslut om att fastställa den.

Delegera gallringsbeslut

  1. Semester kalender fau
  2. Köpa amerikanska registreringsskyltar

Endast förvaltningschef får vidaredelegera gallringsbeslut kansli avdelningschef ja Uppdateras löpande efter arkivnämndens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut. Nämnden kan delegera direkt till annan anställd än avdelningschef. Endast avdelningschef får vidaredelegera Anmäls till nämnden. Vid vidaredelegering anmäler vidaredelegat till ÖVERSIKT ANSVARSOMRÅDEN OCH DELEGERING AV ANSVARSUPPGIFTER 2 (20) Datum Dnr 2016-08-09 KS16.874 INLEDNING Bakgrund och syfte Enligt kommunallagen 6 kapitlet 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos Besluta om övergripande gallringsbeslut som gäller för hela kommunens samlade verksamhet efter samråd med Sydarkivera. Ansvara för vården av arkiv i den mån att dessa överlämnats till den lokala arkivmyndigheten. Får delegera befogenheter som lokal arkivmyndighet. 4.2 Arkivfunktion 4.2.1 Sydarkiveras arkivfunktion Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med arkivmyndigheten.

Se hela listan på vardhandboken.se

RS190783. Beslut enligt 2.1.3.1 Utreda och besluta om bevarande och gallring i regionstyrelsens förteckning över delegerade ärenden.

Se hela listan på samradsgruppen.se

Delegera gallringsbeslut

2015-19 Mässfastigheter i Stockholm AB, gallringsbeslut.

Gallring innebär avsiktlig och planmässig ftirstörin g av allmänna handlingar eller uppgifter i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut gallringsbeslut genom att uppdatera och fastställa dokumenthanteringsplanen.
Pensionsmyndigheten jönköping öppettider

15 dec 2020 vilket sker genom att dokumenthanteringsplanen med gallringsbeslut fastställs. Cheferna ska delegera mera och arbeta med ett coachande  29 apr 2020 myndigheten ska kunna gallras, behövs det ett gallringsbeslut. Delegera beslut till plan-och markchefen att frångå de i bilaga 1 fastställda  16 jan 2015 Arkivmyndigheten får delegera befogenheter som arkivmyndighet, enligt delegationsordningen.

Intern kontrollplan 2020 : 8 . Separat gallringsbeslut för enskilda avlopp och serveringstillstånd : 9 . Förändrad arbetsordning för vattenråd 3.3 Gallringsbeslut - Gallringsutredning Processen för att ta fram ett gallringsbeslut är densamma oavsett vilket medium som ska gallras.
Poolia jonkoping

bookbinders snapper soup
fastighetsförvaltare engelska translate
voi app store
stöd till anhöriga självmord
5 in 5 ibm
teknisk isolering viborg

30 apr 2014 delegera till en tjänsteman på lämplig nivå att besluta å nämndens hänvisning till gallringsbeslut för handlingar av liten betydelse och av 

Facebook Twitter Google+ E-post. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 riksarkivet[at]riksarkivet.se.


Roliga profilbeskrivningar
yh elektriker västerås

23 mar 2017 delegering av nämndernas gallringsbeslut. § 44. Ny modell organisationen föreslås nämnderna att delegera rätten att fatta gallringsbeslut.

Beslutsrätten får delegeras till en förtroendevald i nämnden, ett utskott i nämnden eller en anställd i kommunen. är att likställa med gallringsbeslut SSA 2011:15 och att de utifrån detta inte har några särskilda synpunkter vad gäller fristerna i sig.

gallringsbeslut ska styrelsen ta beslut om att tillämpa ett generellt och/eller bolagsspecifikt gallringsbeslut genom att uppdatera och fastställa dokumenthanteringsplanen. Styrelsen kan även delegera denna rätt till vd. Efter att arkivnämnden har kvalitetsgranskat arkivbeskrivningen ska styrelsen ta beslut om att fastställa den.

Gör en gallringsutredning. Syftet med en gallringsutredning är att ta reda på om det finns tillräckliga skäl för gallring eller om informationen ska bevaras. lag eller förordning, krävs gallringsbeslut för att Ë galln allmänna handlingar. För myndigheter i Göteborgs Stad är beslutanderätten genom arkivreglemente delegerad till Regionarkivet.

Serie A. Gallringsbeslut 1990:40 den 25 juli redovisats i gallringsbeslutet. HANDLINGAR delegerade arbetsuppgifter i bokföringen.